Aktualizacja programu konwergencji przewiduje dalszą redukcję deficytu i długu

 

1. Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów przyjęta została aktualizacja programu konwergencji (dokument dotyczący stanu gospodarki i finansów publicznych obecnie i prognoz w tym zakresie do roku 2022, który corocznie rządy państw członkowskich przedstawiają Komisji Europejskiej), z której wynika, że w dalszym ciągu będzie realizowana dalsza redukcja deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego w relacji do PKB.

 

W aktualizacji przewidziano nowe rozwiązania po stronie dochodowej (związane między innymi z przekazywaniem środków z OFE na rachunki ubezpieczonych w tym systemie), które umożliwiają realizację dodatkowych zapowiedzi programowych określonych jako „piątka Kaczyńskiego” przy respektowaniu stabilizującej reguły wydatkowej.

 

Program potwierdza kontynuację wysokiego wzrostu gospodarczego w kolejnych latach, a także potwierdza skuteczność działań, uszczelniających system podatkowy szczególnie w zakresie podatku VAT.

 

2. Według założeń makroekonomicznych kontynuowany będzie szybki wzrost gospodarczy, w 2019 roku ma on wynieść 4% PKB (choć spora część ekspertów także z międzynarodowych instytucji finansowych przewiduje, że sięgnie on aż 4,5% PKB), w 2020 roku ma on wynieść 3,7% PKB, a w latach 2021-2022, odpowiednio 3,4% PKB i 3,3% PKB.

 

Głównym motorem tego wzrostu będzie głównie popyt krajowy, w tym w szczególności konsumpcja prywatna, ale także inwestycje i to nie tylko te publiczne, ale także prywatne.

 

Wysoki poziom wzrostu gospodarczego, będzie przekładał się także na poprawę sytuacji na rynku pracy, już w roku 2018 stopa bezrobocia według metodologii unijnej spadła do 3,9% i do roku 2022 będzie systematycznie spadała jak się prognozuje do poziomu około 3% (czyli poziomu tzw. bezrobocia naturalnego).

 

Pomimo dobrej sytuacji na rynku pracy i związanej z tym presji płacowej oraz wysokiego tempa wzrostu konsumpcji prywatnej, presja inflacyjna jest i będzie w polskiej gospodarce na bardzo niskim poziomie.

 

Przypomnijmy, że średnio w całym roku 2018 ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły tylko o 1.6%, natomiast w roku 2019 średnia inflacja wyniesie około 1,8% i przez kolejne lata będzie zbliżać do celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej w wysokości 2,5% w ujęciu r/r.

 

3. Jeżeli chodzi o stan finansów publicznych, to przypomnijmy, że według ogłoszonego w tych dniach przez GUS komunikatu deficyt całego sektora rządowego i samorządowego spada od momentu, kiedy rozpoczął funkcjonowanie rząd Prawa i Sprawiedliwości, w 2015 roku wynosił on 2,7% PKB, w 2016 wyniósł 2,2% PKB w roku 2017 -1,5% PKB, a na koniec 2018 spadł do zaledwie 0,4% PKB.

 

Przez cały ten okres spadał również dług publiczny w relacji do PKB, jeszcze w 2016 wynosił 54,2%, na koniec 2017 wyniósł tylko 50,6%, a koniec 2018 spadł nawet poniżej 49% i wyniósł 48,9%.

 

Dane zaprezentowane właśnie przez GUS są nawet lepsze od tych których spodziewało się jeszcze niedawno ministerstwo finansów, które prognozowało na koniec 2018 roku, deficyt na poziomie 0,5% PKB, a dług publiczny na poziomie 49,2% PKB.

 

4. Według programu konwergencji dzięki konsekwentnemu przestrzeganiu reguły wydatkowej cały czas będzie postępowała redukcja deficytu, ten nominalny w 2020 wyniesie 0,9% PKB, a strukturalny tzn. uwzględniający cykl koniunkturalny wyniesie on 1,6% PKB, przy czym w kolejnych latach będzie on redukowany w kierunku celu średniookresowego w wysokości 1% PKB.

 

Redukcji i to stosunkowo szybkim tempie będzie ulegał także dług publiczny w relacji do PKB, jak wynika z przedstawionego dokumentu na koniec 2022 roku ma on wynosić niewiele ponad 40% PKB (dokładnie 40,6% PKB).

 

A więc mimo dużych dodatkowych wydatków związanych z tzw. piątką Kaczyńskiego w najbliższych latach deficyt sektora finansów publicznych nie będzie przekraczał 1% PKB, a dług spadnie do poziomu niewiele wyższego niż 40% PKB.