Dobra sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

1.Jak poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Gertruda Uścińska, po III kwartałach 2019 roku , ZUS uzyskał od płatników składki ,które są aż o 9 % wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na wzrost dynamiki przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS)  miała wpływ m.in. dobra sytuacja gospodarcza naszego kraju, co bezpośrednio przekłada się na wielkość wpływów składkowych.

Cały czas rośnie zatrudnienie i wynagrodzenia, co więcej pozytywne rezultaty przynosi wprowadzenie tzw. e-składki, czyli elektronicznego poboru składek, co w znaczący sposób uprościło nie tylko system poboru ale także  rozwiązany został problem błędnych wpłat.

Z danych ZUS wynika, że poziom wskaźnika pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek po trzech kwartałach 2019 r. wyniósł aż 77,5 proc , co więcej jego poziom jest tylko nieznacznie niższy niż w 2018 r., pomimo wypłaty w pierwszym półroczu tego roku. tzw. trzynastych emerytur świadczeniobiorcom ZUS ( ten wydatek w wysokości ok. 11 mld zł nie był przewidziany w budżecie państwa na 2018 rok).

2. Jeżeli chodzi o zatrudnienie w gospodarce to ono ciągle rośnie, a o tym wzroście świadczy nieprzerwany od wielu miesięcy spadek bezrobocia.

Jak poinformowało w tym tygodniu ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej  stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku wyniosła 5,0% i była najniższa od 1991 roku, od kiedy zaczęto rejestrować bezrobocie w naszym kraju.

Jak wynika ze wstępnych danych MRPiPS, liczba bezrobotnych w końcu października br. wyniosła 840,5 tys. osób i w porównaniu do września spadła o 10,7 tys. osób, co oznacza spadek o ponad 1%.

Bezrobocie w październiku spadło we wszystkich województwach i w głównej mierze jego spadek jest spowodowany  wzrostem zapotrzebowania na pracę w takich branżach jak  budownictwo czy rolnictwo.

3. Drugi powodem dobrej sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest wysoki wzrost płac w gospodarce.

Przypomnijmy, że II połowie tego roku Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 9 pracowników) w lipcu wzrosło o 7,4% w ujęciu rok do roku i wyniosło 5 182, 43 zł.

Wszystko wskazuje na to, że ta tendencja wzrostu płac utrzyma się w kolejnych miesiącach, a więc dynamika wzrostu płac w gospodarce w całym 2019 roku, będzie bliska 8% i będzie wyraźnie wyższa niż poziom inflacji (mamy więc do czynienia z dużym wzrostem płac w ujęciu realnym).

Takim wysoka dynamika wzrostu płac, wynika z dobrej sytuacji w gospodarce (wzrost PKB w I kwartale wynoszący aż 4,7%, w II kwartale wg w tzw. szybkiego szacunku GUS wyniósł 4,4%), malejącego bezrobocia i utrzymującego się wysokiego popytu na pracę.

Zresztą według danych GUS zatrudnienie w przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 pracowników w porównaniu z lipcem poprzedniego roku, wzrosło o 2,7% i wyniosło blisko 6,4 mln.

A więc stały wzrost zatrudnienia, a także bardzo wyraźny wzrost poziomu płac gospodarce, to dwa najważniejsze czynniki poprawy sytuacji finansowej FUS, a skutkiem tego jest bardzo wysoki stopień pokrycia wypłat, wpłacanymi składkami, który po 3 kwartałach tego roku wynosi aż 77,5%.